IES S'Arenal 2016/17

Turistes del món a Mallorca

Títol del projecte: Turistes del món a Mallorca
Professors associats i departaments implicats: Cinta Roig (Economia) i Aina Gomila (Llengua Catalana)
Grup: 1r Batx B
Matèries: Economia i Llengua Catalana
Abstract: 

El projecte ‘Turistes del món a Mallorca’ té com a objectiu conèixer la importància del fet que visitin la nostra illa ciutadans del món per a la nostra economia.
A partir de les dades i conclusions extretes del projecte d’investigació, els alumnes hauran de fer uns gràfics i uns textos expositius mitjançant el programa Canvas.

Objectius:

  1. Relacionar fets econòmics significatius amb el context social, polític, cultural i natural on succeeixen. Traslladar aquesta reflexió a les situacions quotidianes.
  2. Conèixer i comprendre els trets característics de la situació i les perspectives de l’economia de les Illes Balears, d’Espanya i d’Europa en el context econòmic internacional utilitzant tècniques elementals de tractament i representació de dades.

  3. Formular judicis personals sobre els problemes econòmics de l’actualitat. Comunicar les seves opinions als altres, argumentar amb precisió i rigor, i acceptar la discrepància i els punts de vista distints com a via d’enteniment i enriquiment personal.

  4. Abordar de forma autònoma i raonada problemes econòmics de les Illes Balears utilitzant els procediments d’indagació de les ciències socials, i diverses fonts i mitjans d’informació, entre les quals les tecnologies de la informació i la comunicació (MODEL CANVA, en aquest cas).

  5. Elaborar textos de caràcter expositiu, del tema especialitzat en economia a partir d’un treball de recerca.

Reflexions:

En un primer moment, es va presentar als alumnes un full on s’explicava en què consistia realitzar aquest treball d’investigació i ja hi hagueren alumnes que van dir que el trobaven interessant, cosa que facilita la consecució del projecte.

Una vegada han tingut el treball fet i presentat les reflexions dels alumnes han estat les següents: els ha agradat el fet d’anar a fer qüestionaris als turistes que arribaven al port o a l’aeroport. Han trobat interessant analitzar dades que ells havien recollit, que també són analitzades per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, l’IBESTAT o pels anuaris del turisme que elabora la Conselleria Innovació, Recerca i Turisme. S’han sorprès d’alguns resultats que han obtingut, com per exemple la despesa total del visitant o la durada de la seva estada, en alguns casos; o també, el mitjà de transport que utilitzen per desplaçar-se… En definitiva, en finalitzar el treball se’ls veia que havien gaudit de realitzar-lo.

 

Projecte final:

Mostra d’investigació económica

Mostra d’informe

 

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén