IES S'Arenal 2016/17

Where are you from? Statistics through English

Títol del projecte: Where are you from? Statistics through English
Professors associats i departaments implicats:Pep Lluís Bastante (Dept. Matemàtiques) i Marian Coll (Dept. Llengües Estrangeres).
Grup: 2n ESO C
Matèries: Matemàtiques, Primera Llengua Estrangera: Anglès
Abstract:
El projecte consisteix a crear un joc en línia perquè els alumnes demostrin els seus coneixements d’estadística i coneguin millor la riquesa ètnica del nostre centre. Aquest joc estarà basat en un estudi previ dels llinatges de tots els alumnes de 2n d’ESO i altres aspectes relacionats (origen, distribució actual d’aquests llinatges, etc.) Des de matemàtiques els alumnes treballaran els continguts d’estadística descriptiva i càlcul aritmètic; d’altra banda, des de la matèria de llengua anglesa es treballarà el text expositiu per a la redacció de problemes (plantejaments, instruccions i llenguatge específic).

 

Objectius:

– Identificar variables qualitatives o quantitatives i elaborar taules de freqüència a partir de dades recollides.

– Representar dades estadístiques mitjançant diagrames de barres i sectors a partir de taules estadístiques elaborades a partir de la recollida de dades.

– Fer preguntes a partir de la lectura i comprensió de dades estadístiques, fent servir l’expressió de quantitat (how much, many, least, most), vocabulari específic de l’àrea de matemàtiques (percentage, graphs, figures, statistics) i de noms de nacionalitats i països.

– Crear un instrument exportable a un bloc per a extendre una reflexió sobre la realitat dels alumnes i els seus companys de distint origen a tota la comunitat educativa i donar la oportunitat de participar en aquest procés.

– Interpretar gràfiques estadístiques.

Reflexió:

I liked this project because now I know a lot more about the students in I.E.S. S’Arenal. I learnt that there are more surnames from Spain than foreign ones.

We also learned many surnames we didn’t know. I thought that there would be more students from Uruguay, Argentina and Morocco but there aren’t so many. I was surprised. Doing this project was fun because we worked with our friends and learnt about statistics. I hope that you and your friends will like it too!

Mili G.L. 2nd C

In this project I learnt that there are a lot of foreign students in our school, but many from Spain too. In maths, we drew graphs to show figures and results, we coloured them and located countries in a map. I liked it because we worked in teams.

Lucía G.N. 2nd C

Projecte final:

Questionnaire

Key

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 2016 IES S'Arenal – Portfolio Europeu de les Llengües

Theme by Anders Norén