Imprimir 

1   Normativa educació (Pàgina inspecció educativa)

2   Normativa per a la realització d´activitats complementàries i extraescolars

3   Ordre sobre el desenvolupament de l´ESO

4   Ordre sobre el desenvolupament del Batxillerat

5   Ordre que regula l´organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional

6   Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears

7   Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 15 de juliol de 2014 per la qual es dicten les instruccions per a l'organització i el funcionament de la formació professional bàsica del sistema educatiu a les Illes Balears, BOIB 101 de 26 de juliol de 2014.

Decret de drets i deures dels alumnes

Calendari escolar curs 2021-22

10  LOMCE

11  LOMLOE

12 Informació COVID-19