Els pagaments de les taxes dels diferents títols acadèmics s'han de realitzar mitjançant la següent adreça de l'Agència Tributària.

Pagament Taxes Títols Acadèmics
 
Pases a seguir per efectuar el pagament:
  1. Seleccionar en el link anterior la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
  2. Seleccionar Taxa per expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials.
  3. Triar el Títol de Batxillerat o de Formació Professional, tenint en compte si sou o no família nombrosa.
  4. Clicar-hi a sobre i s'obrirà la pantalla Model 046, l'heu d'emplenar amb les vostres dades i imprimir per anar a pagar al banc (també podeu efectuar el pagament telemàticament).
  5. Lliurar l'imprès a secretaria juntament amb la següent documentació:
    1. Original i còpia DNI (ambdues cares)
    2. Original i còpia del llibre de família nombrosa actualitzat.